logo Facebook
 

O firmie

 • Przedmiot działalności Zakładu stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:
 • I. zadań objętych dotacjami przedmiotową i celową, tj.
  1. zarządzania i gospodarki gminnymi zasobami lasów komunalnych;
  2. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
  3. prowadzenia działalności z zakresu gospodarki leśnej;
  4. retencji i gospodarki wodnej wód w ciągu rzeki Cybiny;
  II. zadań pokrywanych z przychodów własnych, tj.
  1. wykonawstwa z zakresu zadrzewień;
  2. podejmowania czynności dotyczących małej retencji wodnej;
  3. wykonawstwa w zakresie architektury krajobrazu, w tym jego kształtowania;
  4. usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty na działkach stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, a będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Poznania;
  III. wykonywania innych czynności niezbędnych i wspomagających realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II

Początki lasów komunalnych miasta Poznania sięgają 1834 r. kiedy to powstało Towarzystwo Upiększania Lasów, a księżna Ludwika Radziwiłłówna przeznacza do użytku publicznego 80 ha lasu Dębińskiego - pozostałość lasów łęgowych doliny rzeki Warty. Do 1924 r. powierzchnia lasów miejskich i skarbu państwa wzrosła do 160 ha. Jednakże ze względu na wciąż niekorzystny wskaźnik ilości lasów przypadających na 1 mieszkańca Poznania w 1931 został rozpisany konkurs na opracowanie programu zapewniającego poprawę tego stanu. Projekt inż. Czarneckiego zakładający powstanie 4 klinów zieleni został przyjęty, ale nie zrealizowany do wybuchu II Wojny Światowej.

Dopiero w okresie okupacji dokonano zalesień w klinie wschodnim i zachodnim o powierzchni 600 ha, jednocześnie rozbudowując drogi i alejki spacerowe. W tym okresie w klinie zachodnim spiętrzono wody Bogdanki tworząc sztuczne jezioro Rusałka, a na terenie klina wschodniego rzekę Cybinkę tworząc jezioro Malta. Okres powojenny charakteryzował się również intensywnymi zalesieniami: do 1953 zalesiono 593 ha. Obecnie w granicach administracyjnych miasta Poznania powierzchnia gruntów leśnych wynosi ponad 4000 ha w tym lasów komunalnych ponad 2500 ha.