logo Facebook
 

AKTUALNOŚCIDZIAŁANIA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19

Zakład Lasów Poznańskich informuje, że z dniem 11.05.2020 r. przystąpi do działań mających na celu zwalczanie wirusa CODIV 19. Prowadzona będzie dezynfekcja następujących obiektów zlokalizowanych na terenie lasów miejskich:

 1. Na terenie L-ctwa Marcelin-Dębina:
  poręcze przy Stawie Marcelińskim i wejściu do lasu od strony ul. Dolna Wilda,
  poręcze przy stawach Borusa i Grundela,
  na wybiegu dla psów: śluzy wejściowe i furtki (lasek Marceliński),
  kontenery na śmieci i kosze,
  mostki na Dębinie.
 2. Na terenie L-ctwa Strzeszynek-Krzyżowniki:
  obserwatorium ptaków-czatownia J.Rusałka,
  wybieg dla psów - furtki ur. Golęcin,
  gablota informacyjna przy leśniczówce
  kontenery na śmieci i kosze,
  plac do siatkówki - słupy metalowe.
 3. Na terenie L-ctwa Zieliniec-Antoninek:
  schody – ejście do Jeziora Swarzędzkiego,
  schody ul. Sępia nad Stawem Olszak, (przy jeziorze maltańskim),
  ścieżka w korona drzew balustrady,
  wejście na cmentarz Miłostowo,
  ścieżka przez bagna przy Olszaku oraz pływający pomost na stawie Browarnym-balustrady,
  miejsce ustawienia pojemników przy ul. Ziemowita 28 na śmieci zbierane z terenów Leśnictw.
 4. Pojazdy ZLP służące do transportu materiałów i osób.

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego własnością osoby fizycznej, znajdującego się na działkach o nr ewidencyjnych: 39/6 oraz 40/2, (arkusz mapy 13, obręb Strzeszyn). Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, opracowanego dla lasu będącego własnością osoby fizycznej, znajdującego się na działkach o nr ewidencyjnych: 39/6 oraz 40/2, (arkusz mapy 13, obręb Strzeszyn), w terminie od dnia 27 marca 2019 r. do 25 maja 2019 r., w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu (pn. - pt. 7.00 - 15.00). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia 2019 r.Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, opracowanego dla lasów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r., w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu (pn. - pt. 7.00 - 15.00).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2019 r.


W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta Poznania odnośnie baneru znajdującego się na ogrodzeniu posesji u zbiegu ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej,a także zawartym na nim odnośniku do strony internetowej informującej o planowanym powstaniu w tym miejscu osiedla "Ostoi Doliny Bogdanki", Zakład Lasów Poznańskich informuje, że zgodnie z obowiązującą UCHWAŁĄ RADY MIASTA POZNANIA NR CV/1208/IV/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część A „Dolina Bogdanki” (zobacz dokumnet1, zobacz dokument2), teren u zbiegu ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej określony jest jako "teren lasów w klinie zieleni" (symbol 3KZ-ZL oraz 4Kz-ZL), w związku z czym, zgodnie z § 12 pkt 1 ww. Uchwały obowiązuje na nim zakaz zabudowy kubaturowej. Ponadto § 16 ww. Uchwały stanowi, że działki te są gruntami leśnymi, z wyłącznym przeznaczeniem pod gospodarkę leśną prowadzoną w oparciu o obowiązujący dla nich Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że temat powstania "Ostoi" był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej nr 50/17 z dnia 20 grudnia 2017 r, która jednogłośnie odrzuciła ww. projekt (protokół z posiedzenia Komisji).


Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne

Leśnictwa Antoninek

Projekt przewiduje powstanie innowacyjnego sposobu zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich Leśnictwa Antoninek, uroczyska Malta. Inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności terenów leśnych dla celów rekreacyjnych wraz ze skanalizowaniem ruch turystycznego. Realizacja zadania została podzielona na etapy. Pierwszy etap zrealizowano w roku 2017, w jego ramach wykonano oznakowanie tras wraz z wprowadzeniem małej architektury i tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej, dotyczącej m.in. historii Mauzoleum Mielochów, siedlisk leśnych oraz roli bobra w dynamice drzewostanów dolin rzecznych.

Ryc. 1. Mapa przebiegu Poznawczych szlaków rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek

Ryc. 2. Mała architektura nad Stawem Browarnym

Kolejne etapy, które planujemy zrealizować do końca 2019 r. przewidują powstanie ścieżki w koronach drzew, ścieżki przez bagna, wieży widokowej, pływającego pomostu oraz placu zdrowia.

Ryc. 3. Projekt ścieżki w koronach drzew w dolinie Szklarki

Ryc. 4. Projekt wieży obserwacyjna przy ul. Wiankowej

Ryc. 5. Projekt pomostu na pływakach na Stawie Browarnym

Ryc. 6. Projekt ścieżka przez bagna w dolinie Cybiny


[POBIERZ INFORMACJĘ - .pdf 8.27 MB]


Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność spółki
LTC Investment S.A.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2017 r., poz. 788
ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia
Lasu, opracowanego dla lasów spółki LTC Investment S.A., w terminie od dnia 28 maja 2018 r.
do 26 lipca 2018 r.
, w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu
(pn. - pt. 7.00 - 15.00).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może
składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
26 czerwca 2018 r.


System informacji przestrzennej w lasach – monitoring przyrodniczy.

[POBIERZ INFORMACJĘ - .pdf 2.56 MB]


Informacja dotycząca Rewitalizacji

Rezerwatu Żurawiniec w Lesie Piątkowskim

Rezerwat przyrody "Żurawiniec" w lesie Piątkowskim o pow. 1,5 ha, został uznany za rezerwat na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa Drzewnego z dnia 20 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 93, poz. 497). Zgodnie z tym Zarządzeniem rezerwat został utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, zespołu roślinności charakterystycznej dla torfowisk przejściowych. W roku 2015 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniono cel ochrony przyrody w Rezerwacie na następujący: "Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych osadów biogenicznych stanowiących zapis dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W latach 2012-2014 w rezerwacie prowadzono badania paleoekologiczne, które w oparciu o analizę osadów biogenicznych-torfowych i limnicznych, dostarczyły informacji obrazujących historię torfowiska na terenie rezerwatu. Uzyskane wyniki pozwalają prześledzić oraz odtworzyć przebieg zmian środowiska przyrodniczego i kulturowego rezerwatu na przestrzeni kilku tysięcy lat w skali lokalnej, jak i regionalnej. Zebrany materiał badawczy dotyczy genezy tworzenia się torfowiska i ma szczególny walor naukowy, dydaktyczny oraz poznawczy.

Obiekt ten jest zatem unikatowy i wymaga zachowania, ochrony oraz upowszechnienia wiedzy o jego ponadprzeciętnych walorach.

W latach 2012-2014 przy współpracy i pomocy finansowej Rady Osiedla Naramowice Zakład Lasów Poznańskich zlecił Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzenie badań hydrologicznych, z których jednoznacznie wynika, że jest możliwa odbudowa pierwotnych warunków wodnych Rezerwatu poprzez doprowadzenie wody do tego obszaru w celu podniesienia wody gruntowej - wykorzystując naturalne zjawisko retencji.

W 2014 r. Rada Miasta Poznania sfinansowała projekt budowlano-wykonawczy zasilania wód gruntowych Lasu Piątkowskiego w rejonie Rezerwatu Żurawiniec. Zasadniczym celem projektowych prac jest zatrzymanie dalszej stale postępującej degradacji, będącego pod ścisłą ochroną Rezerwatu Żurawiniec. Głównym powodem ww. zmian jest wykonana kanalizacja deszczowa przejmująca spływ wód deszczowych z terenu sąsiadujących z Lasem Piątkowskim osiedli, a tym samym zmniejszająca dopływ tychże wód do Rezerwatu.

Unikatowość tego obiektu, poprzez swoje walory kulturowe, dydaktyczne, przyrodnicze oraz sposób przeprowadzenia rewitalizacji - naturalna retencja wodna, promuje Miasto Poznań oraz zwiększa znacznie atrakcyjność Lasów Miasta Poznania, nie tylko dla jego mieszkańców.

Woda która zostanie doprowadzona do Żurawińca będzie pochodzić z kanałów burzowo-deszczowych poprzez system rur i dekanterów, które będą monitorowane. System ten w pełni zabezpiecza czystość dostarczanej wody oraz jej ilość. Woda w Żurawińcu będzie rozprowadzona metodą opaskową.

Należy zaznaczyć, że podniesienie poziomu wód gruntowych w rezerwacie będzie miało również duży wpływ na zmianę stosunków wodnych w Lesie Piątkowskim (80 ha) ponieważ wpłynie korzystnie na kondycję zdrowotną tego drzewostanu i jego rozwój, który to jest jedyną wysoką zielenią w pobliżu osiedli mieszkaniowych Piątkowa (ca 80 tys. mieszkańców).

Należy podkreślić, że ta inwestycja powstała przy dofinansowaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 823 009 złotych, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 1 371 682,37 złotych.

Duży wkład w powstawaniu projektu rewitalizacji miał Zespół ds. Rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Zespół ten składał się w dużej części z pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie dobiega końca budowa systemu. W dniu 30 listopada br. nastąpi odbiór prac od wykonawcy - Zakładu Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL.


Znaczenie lasu w środowisku:

 1. Lasy kuli ziemskiej produkują około 26,6 mld ton tlenu, ponad połowę rocznego zapasu na ziemi.
 2. 1ha lasu produkuje 3-10 razy więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych ( także trawników ).
 3. jedna 60 letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średniodobowe zapotrzebowanie trzech osób (1350-1800 litrów). Duży buk produkuje w tym czasie tlen dla 14 osób.
 4. Jeden ha boru sosnowego dysponuje 70-150 tys. powierzchni asymilacyjnej i pochłania od 150-200 ton CO2 produkując około 13 ton masy organicznej rocznie. Jeden samochód przejeżdżający 40 000 km produkuje 21 kg CO2.
 5. Las liściasty o powierzchni 10000 ha zatrzymuje i następnie oddaje do środowiska 500000 m3 wody - chroni przed erozją i powodzią. Jest naturalnym zbiornikiem retencyjnym, filtrem i magazynem czystej i zdrowej wody.
 6. W 1m3 powietrza leśnego jest 46-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu na terenie miejskim.
 7. Drzewa wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze-fitoncydy .
 8. Lasy oczyszczają powietrze. W ciągu sezonu wegetacyjnego 1 ha boru świerkowego zatrzymuje około 30 ton pyłu, a 1ha lasu bukowego zatrzymuje 65 ton pyłu.
 9. Las obniża poziom hałasu-150 m ściana lasu obniża hałas o 18-25 decybeli.
 10. Las o pow. 1 ha asymiluje rocznie 3600 kg węgla, czyli w ciągu godziny wchłania tyle CO2, ile wydziela go w tym czasie 200 osób.
 11. Jedno drzewo w ciągu roku produkuje tyle tlenu, ile zużywa dorosły człowiek w ciągu dwóch lat.

Las to również swoisty, korzystny mikroklimat, który wpływa dodatnio na zdrowie i samopoczucie człowieka. W Poznaniu mamy ok. 4500 ha lasów.

Otwarcie ścieżki Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych

Od zeszłego tygodnia osoby niepełnosprawne mają nową ofertę rekreacji ruchowej.

W lasach nad Jeziorem Maltańskim Zakład Lasów Poznańskich wytyczył trasę do Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawcą takiej ścieżki było Stowarzyszenia Osób Niewidomych Razem Na Szlaku. Na leśnych duktach pojawiły się tablice z mapami wytyczonej trasy oraz oznaczenia szlaku. Trasa rozpoczyna się i kończy przy stawie Olszak.

Tablice mają na celu informowanie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na obecność osób niepełnosprawnych. Do korzystania z wytyczonej trasy zapraszamy nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszystkich miłośników Nordic Walking, w tym również osoby starsze. Ścieżka ułożona jest w 5-cio kilometrową pętlę o łagodnym przebiegu, a jej wielkim atutem są zróżnicowane i piękne widoki.Protokół ustaleń Komisji Założeń Planu dla wykonania projektu planu urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania na lata 2013-2022.

Tereny zurbanizowane dużych miastach znacząco przybliżają się do terenów leśnych stwarzając popyt na łatwo dostępną, publiczną przestrzeń rekreacyjną. Wymusza to zmiany w sposobie gospodarowania miejskimi zasobami leśnymi.

Po raz pierwszy w historii polskiego leśnictwa lasy komunalne Miasta Poznania będą prowadzone według wytycznych opracowanych specjalnie dla tych lasów.

Prezydent Miasta poznania Zarządzeniem nr 183/2012/P z dn. 19.03.2012 wskazał sposób gospodarowania lasami komunalnymi, który jest wyraźnie odmienny od dotychczas tworzonych Instrukcji Urządzania Lasu przyjętych do stosowania w Lasach Państwowych. Odmienność ta , najkrócej ujmując, polega na zamianie funkcji - z lasu produkcyjnego (gospodarczego) - na teren leśny służący rekreacji i edukacji mieszkańców Miasta przy jednoczesnym zachowaniu zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania zostało napisane na podstawie wytycznych opracowanych przez służby leśne Zakładu Lasów Poznańskich przy współpracy prof. zw. dr hab. Bohdana Ważyńskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z referatem omawiającym te wytyczne i do składania uwag w ciągu 21 dni , które będą przekazane do zespołu przygotowującego prace prowadzące do tworzenia Planu Urządzania Lasu dla lasów komunalnych Miasta Poznania na lata 2012 -2021.

[POBIERZ PROTOKÓŁ - .pdf 147 kB]