logo Facebook
 

Prace leśne

Zagospodarowanie lasów i pielęgnacja upraw leśnych:
 • wycinka i pielęgnacja drzew w lasach, zadrzewieniach oraz na terenach zabudowanych (przy użyciu pilarki, ciągnika lub wysięgnika koszowego)
 • wyrzynka drewna
 • zrywka i podwóz drewna
 • prace nasadzeniowe w lasach, na gruntach porolnych i terenach zurbanizowanych (zakładanie upraw, zalesień, sadzenie zadrzewień i żywopłotów)
 • mechaniczne i ręczne przygotowanie gleby ( orki, ręczne przygotowanie terenu)
 • wykaszanie łąk, polan rekreacyjnych, trawników, poboczy dróg i ścieżek rekreacyjnych
 • wykaszanie i pielęgnacja upraw
 • oczyszczanie powierzchni zakrzaczonych i zachwaszczonych, pod liniami energetycznymi oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje i nasadzenia( wycinka, usunięcie wyciętych drzew i krzewów, karczowanie)
 • zrąbkowanie gałęzi i odpadów poeksploatacyjnych
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej:
 • montaż i konserwacja urządzeń turystycznych (ławy, stoły, kosze, tablice informacyjne itp.)
 • grodzenie upraw leśnych
Ochrona lasu:
 • zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem (chemiczne i mechaniczne)
 • zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych
Ochrona przeciwpożarowa:
 • utrzymanie pasów p. poż. ( zakładanie, mineralizacja, utrzymanie)
Hodowla, ochrona i użytkowanie lasów komunalnych w liczbach
 • W 2010 roku zalesiono 1,94 ha, dolesiono 0,5 ha; wykonano poprawki i uzupełnienia na powierzchni 2,53 ha i wysadzono w sumie 34600 sztuk sadzonek.
 • W 2010 roku pielęgnowano glebę na powierzchni 58 ha.
 • W 2010 roku dokonano pielęgnacji upraw i młodników na powierzchni 12 ha.
 • Zawieszono 495 skrzynek lęgowych.
 • W 2010 roku wyłożono 117 pułapek na szkodliwe owady
 • W 2010 roku wykonano 2048 m grodzeń upraw leśnych.
 • W 2010 roku zainstalowano 312 zapór uniemożliwiających wjazd na teren leśny pojazdów mechanicznych.
 • W 2010 roku wykonano wielokrotnie mineralizację pasów p.poż. na łącznej długości 73 km.
 • W 2010 roku wykonano trzebieże na powierzchni 159 ha.
 • W 2010 roku wykonano rębnie częściowe na powierzchni 4,68 ha.
 • W 2010 roku pozyskano 5500 m3 drewna